Algemene Voorwaarden van natuurkapperswinkel.nl, gevestigd te Den Haag.

Geldig vanaf 1 januari 2017

 

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Natuurkapperswinkel.nl (de Leverancier) en een Wederpartij waarop de Natuurkapperswinkel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Natuurkapperswinkel en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Indien Natuurkapperswinkel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Natuurkapperswinkel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
7. Natuurkapperswinkel.nl is een online groothandel. Wij leveren niet aan particulieren. U dient zich te registreren alvorens u een bestelling kunt plaatsen. Om misbruik tegen te gaan en onze klanten te beschermen controleren wij de gegevens van onze klanten alvorens U een account aan kunt maken.
8. Alle producten en prijzen zijn met zorg in de webshop geplaatst. Typefouten kunnen wij echter niet uitsluiten. U dient tevens rekening te houden met een gering verschil in gewicht van de afgebeelde kleuren. De foto’s van de producten zijn het zelfde voor de kleine en de grote maat. De maat van onze product staan aangegeven bij de producten en moet u zelf kiezen.

 

artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Natuurkapperswinkel.nl
Borneostraat 115
2585TT Den Haag
Nederland
W www.natuurkapperswinkel.nl
M +31 6 55780740
E info@natuurkapperswinkel.nl
KvK nummer: 27140769
BTW-id: NL.001279512B14

 

artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. Indien producten uit voorraad leverbaar zijn, worden deze ten laatste binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde producten brengt natuurkapperswinkel verzendkosten in rekening.
2. Aan de leveringsplicht van Natuurkapperswinkel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Natuurkapperswinkel geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
3. Ingeval van weigering van de aangeboden producten komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde producten geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de producten inroept.
4. Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht moeten door de Wederpartij tijdig en schriftelijk aan Natuurkapperswinkel kenbaar worden gemaakt. Bij mondelinge wijzigingen gemaakt is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de Wederpartij.
5. Wijzigingen in reeds verstrekte opdrachten kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. Natuurkapperswinkel kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
6. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Natuurkapperswinkel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Natuurkapperswinkel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7. Indien Natuurkapperswinkel gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Natuurkapperswinkel ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Natuurkapperswinkel gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Natuurkapperswinkel daardoor direct of indirect ontstaan.

 

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Natuurkapperswinkel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Natuurkapperswinkel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Natuurkapperswinkel kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Natuurkapperswinkel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Natuurkapperswinkel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Natuurkapperswinkel kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Natuurkapperswinkel op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Natuurkapperswinkel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Natuurkapperswinkel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Natuurkapperswinkel gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Natuurkapperswinkel gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ñ ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Natuurkapperswinkel vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Natuurkapperswinkel op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

artikel 5. Overmacht
1. Natuurkapperswinkel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Natuurkapperswinkel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Natuurkapperswinkel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Natuurkapperswinkel of van derden daaronder begrepen. Natuurkapperswinkel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Natuurkapperswinkel zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Natuurkapperswinkel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Natuurkapperswinkel ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Natuurkapperswinkel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient bij vooruitbetaling of als betaling via iDEAL te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd. Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van Natuurkapperswinkel kan dit worden aangepast in een betalingstermijn van 14 dagen.
2. Natuurkapperswinkel is gerechtigd voor de verzending van de producten voldoende zekerheid van betaling te verlangen middels gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en gerechtigd de uitvoering van de order te staken indien betaling achterwege blijft.
3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Natuurkapperswinkel heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Natuurkapperswinkel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Natuurkapperswinkel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Natuurkapperswinkel verschuldigde.
7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Natuurkapperswinkel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Natuurkapperswinkel in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Natuurkapperswinkel totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Natuurkapperswinkel gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Natuurkapperswinkel geleverde producten, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Natuurkapperswinkel veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Natuurkapperswinkel daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Natuurkapperswinkel ter inzage te geven.
Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Natuurkapperswinkel gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Natuurkapperswinkel bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Natuurkapperswinkel zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Natuurkapperswinkel en door Natuurkapperswinkel aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Natuurkapperswinkel zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Natuurkapperswinkel te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiÎren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Natuurkapperswinkel kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. Natuurkapperswinkel is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag door de Wederpartij en /of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Natuurkapperswinkel, de Wederpartij of derden aan de producten wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Natuurkapperswinkel geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld . Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Natuurkapperswinkel te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Natuurkapperswinkel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Natuurkapperswinkel in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Natuurkapperswinkel in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Natuurkapperswinkel de gebrekkige producten binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Natuurkapperswinkel, vervangen dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Natuurkapperswinkel te retourneren en de eigendom daarover aan Natuurkapperswinkel te verschaffen, tenzij Natuurkapperswinkel anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Natuurkapperswinkel daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Natuurkapperswinkel en de door Natuurkapperswinkel bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, ÈÈn jaar.

 

artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien Natuurkapperswinkel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Natuurkapperswinkel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Natuurkapperswinkel is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Natuurkapperswinkel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Natuurkapperswinkel beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Natuurkapperswinkel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Natuurkapperswinkel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Natuurkapperswinkel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Natuurkapperswinkel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Natuurkapperswinkel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Natuurkapperswinkel of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10. Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop producten aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

artikel 11. Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Natuurkapperswinkel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Natuurkapperswinkel toerekenbaar is.
2. Indien Natuurkapperswinkel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Natuurkapperswinkel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Natuurkapperswinkel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Natuurkapperswinkel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Natuurkapperswinkel partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Natuurkapperswinkel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Natuurkapperswinkel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.